Bulletin 1 / 2015 - Změny v DPFO od 1.1.2015

Změny v DPFO od 1.1.2015

Slevy na děti, školkovné

Od roku 2015 se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé (o 200 Kč měsíčně), třetí a další (o 300 Kč měsíčně) dítě. Pokud si každé dítě uplatňuje jiný z manželů, je nutné určit, které je to první, které druhé atd., přičemž se do Prohlášení poplatníka musí uvést všechny děti a informace, zda si je poplatník uplatňuje a v jakém pořadí. Zaměstnanci s dětmi budou muset vyplnit a podepsat nový formulář "prohlášení".

Již pro rok 2014 platí, že je možné si uplatnit slevu na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení (ve výši skutečných výdajů za umístění, ale už ne za stravu, maximálně do výše minimální mzdy).

Sleva pro důchodce

Ústavní soud rozhodl, že "pokuta za stáří" – nemožnost uplatnit si základní slevu na dani pro pracující důchodce byla neústavní, takže tuto slevu lze opět uplatnit a to i zpětně za roky 2013 a 2014.

Na druhou stranu opět platí limit 840 tis. Kč příjmů pro osvobození penzí od daně z příjmu.

Další omezení "paušálních výdajů"

Od roku 2015 jsou zastropovány tzv. paušální výdaje (výdaje uplatňované procentem z příjmů) pro všechny druhy příjmů dle § 7 – lze je uplatnit maximálně z příjmu 2 mil. Kč.

Autorské honoráře

Zdanění autorských honorářů se vrací ke stavu roku 2013. Pouze příspěvky do novin a časopisů do 10 000 Kč měsíčně u téhož plátce se daní srážkovou daní, která je konečná a nelze započítat na celkovou daňovou povinnost. Ostatní autorské honoráře se daní stejně jako jiné příjmy ze samostatné činnosti.

Minimální mzda

Minimální mzda se od 1.1.2015 zvyšuje na 9 200 Kč.

Srážková daň

Srážkovou daň z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně lze započítat na celkovou daňovou povinnost jakoby to byla zálohová daň (platí již pro rok 2014).

Osvobození bezúročných půjček a darů

Pokud osoba A poskytne bezúročnou půjčku osobě B, plyne osobě B majetkový prospěch z toho, že nemusí platit úroky. Tento majetkový prospěch je u osoby B osvobozen od daně z příjmu v těchto případech:

Pokud bezúročnou zápůjčku poskytne zaměstnavatel zaměstnanci, je pro zaměstnance osvobozen příjem do úhrnné výše 300 000 Kč jistiny.

Obecné dary (bezúplatné příjmy jiné než z půjček) jsou osvobozeny od daně z příjmů ve stejných případech jako půjčky (viz výše), kromě posledního bodu, kdy od "cizí" osoby jsou osvobozeny dary, které v úhrnu nepřesáhnou 15 000 Kč od též osoby za zdaňovací období. Tj. když dostanete od kamaráda k narozeninám obraz, který má hodnotu vyšší než 15 tisíc, musíte ho zdanit.

Odečet životního pojištění

Od roku 2015 je možný odpočet částek zaplacených na životní pojištění jen v tom případě, pokud ve smlouvě bude podmínka, že nelze předčasně vybírat peníze.

Solidární zvýšení daně

Poplatníci, na které je uvaleno solidární zvýšení daně (zdanění dalšími 7% příjmu nad 48násobek průměrné mzdy), mají možnost uplatnit ztrátu z § 7 (samostatné výdělečné činnosti) proti § 6 (závislé činnosti).

Povinnost podávat přiznání má v roce 2015 zaměstnanec jen, pokud jeho celoroční příjmy spadnou do solidárního zvýšení daně. (Pokud nemá příjmy podle dalších paragrafů, samozřejmě.)

Oznamování osvobozených příjmů

Kdo obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů vyšší než 5 000 000 Kč je povinen to oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Za nesplnění této povinnosti jsou předepsány dost drsné pokuty (navíc vzhledem k tomu, že je to osvobozený příjem a žádná daň se z něj nikdy platit nebude):

Toto se vztahuje zejména na příjmy z dědění, prodeje nemovitostí, cenných papírů a podílů.