Bulletin 1 / 2015 - Změny v DPH od 1.1.2015

Změny v DPH od 1.1.2015

Nová sazba 10%

Pro některé vybrané zboží nám zákonodárci přidělili novou 10% sazbu DPH. Jedná se zejména o:

Pokud na toto zboží byla zaplacená záloha ještě ve staré sazbě, nová sazba DPH se aplikuje jen na doplatek.

Autorské honoráře

Nově budou všechny autorské honoráře pro plátce DPH podléhat zdanění DPH. Už nejsou vyjmuté honoráře do 10 tis. Kč zdaněné srážkovou daní jak tomu bylo doposud.

Nemovitosti - stavby pro sociální bydlení - měření podlahové plochy

Nově se do podlahové plochy bytu pro sociální bydlení nezapočítává místnost užívaná s obytným prostorem ve stejné stavbě (např. komora na chodbě), ale na druhou stranu se nově započítává i plocha pod vnitřními příčkami v bytě.

Nemovitosti - osvobození / zdanění pozemků a staveb - od 2016

Účinnost tohoto ustanovení byla posunuta na rok 2016. Pro 2015 je situace stejná jako v 2014.

Osvobozen od DPH bez nároku na odpočet bude prodej pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a zároveň není stavebním pozemkem.

Definice stavebního pozemku (jehož prodej DPH podléhá) se značně rozšíří: Je to pozemek, na němž má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce – to vše za účelem zhotovení této stavby. Nebo též pozemek, na nějž bylo vydáno stavební povolení.

U staveb (a jednotek, inženýrských sítí atd.) je osvobozeno dodání po 5ti letech od prvního kolaudačního souhlasu nebo od kolaudačního souhlasu po podstatné změně (není definováno, co se tím rozumí) nebo ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby.

U osvobozeného dodání se plátce může rozhodnout, že dodání zdaní dobrovolně. Pokud je příjemce plátce, musí k tomu dát předchozí souhlas – nejlépe rovnou ve smlouvě. Použije se režim přenesení povinnosti.

Dočasný režim přenesení povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti mezi tuzemskými plátci, jak ho již známe např. u stavebních prací, bude možno nařízením vlády (nikoliv zákonem) rozšířit na další komodity. Jsou to mimo jiné:

Zatím žádné takové nařízení vlády nevyšlo, ale k němu není potřeba zdlouhavý parlamentní schvalovací proces, takže je možné, že se brzy dočkáme.

Daňový doklad k přijaté platbě

Nově by na daňovém dokladu k přijaté platbě (po zaplacení zálohy) mělo být uvedeno, o jaké plnění se jedná.

Limit pro platby na zveřejněný účet 540 000 Kč

Zákon o omezení plateb v hotovosti snížil limit na 270 000 Kč. Od tohoto limitu se odvozuje i částka, od které odběratel ručí za nezaplacené DPH dodavatele, pokud platí na nezveřejněný účet. Je to dvojnásobek, tedy 540 000 Kč.

Elektronicky poskytované služby nepodnikatelům

Nově je místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani (tj. "obyčejným" občanům nepodnikatelům) tam, kde je místo příjemce služby. To znamená, že pokud někdo poskytuje např. nějaký SW program, který si za poplatek může stáhnout kdokoli z celého světa, je místo plnění u něj doma a poskytovatel (programátor) by se v každé příslušné zemi měl registrovat k DPH.

Elektronickou službou se rozumí služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy, a to zejména:

Pro zjednodušení výběru DPH vzniká možnost registrovat se pouze v ČR v rámci jednotného správního místa (Mini one stop shop) a prostřednictvím FU pro Jihomoravský kraj spravovat všechna svá DPH odváděná do různých členských států EU najednou.

Kontrolní hlášení – od roku 2016

Od roku 2016 budou mít plátci DPH povinnost podávat kontrolní hlášení – něco jako záznamní povinnost. Jedná se v podstatě o soupis všech dokladů. Zatím jsou v zákoně podivnosti jako že i kvartální plátci musí toto hlášení podávat měsíčně, není dořešené uvádění DIČ u souhrnných dokladů apod. Doufejme, že se to podaří za ten rok opravit.

Za nepodání ovšem hrozí obrovské sankce:

Takže se může stát, že pokud plátce odjede na dovolenou hned po podání DPH a nějak se stane, že kontrolní hlášení neodejde, on si bude užívat týden bez mobilu a bez počítače, dovolená se mu prodraží o 30 tisíc.

Limit pro registraci k DPH

Pro povinnou registraci k DPH zůstává limit ročního obratu 1 mil. Kč. Opět se do něj budou počítat i osvobozená plnění, která v roce 2014 "vypadla".