Bulletin 2 / 2015 - Změny v daních od 1.1.2016

Změny v DPH od 1.1.2016

DPH – Kontrolní hlášení

Od 1.1.2016 nastává každému českému plátci DPH nová povinnost. Právnické osoby každý měsíc, fyzické podle svého zdaňovacího období (tj. měsíčně nebo kvartálně) budou muset podávat na FÚ tzv. kontrolní hlášení. Je to soupis všech vydaných faktur a nárokovaných dokladů uplatňovaných v přiznání k DPH.

Zjednodušeně: Tuzemské faktury nad 10.000 Kč včetně daně se budou muset v hlášení uvádět jednotlivě s přesným označením DIČ plátce, číslem faktury, datem atd. Ostatní se budou uvádět souhrnně (<= 10.000 Kč) nebo na jiných řádcích (zahraniční faktury).

Velký Bratr tak bude spokojený a vzkazuje, že zařídí, aby nedošlo k prozrazení obchodních tajemství tím, že většinu kontrol bude provádět počítač automaticky a zbytek několik vyškolených osob s prověrkou na zacházení s utajovanými informacemi.

Kromě zvýšeného dozoru to pro měsíční plátce neznamená moc dalších povinností, tento seznam samozřejmě nějak vyprodukuje software ze zpracovaného účetnictví. Bude se muset zadávat o několik údajů navíc (jako např. datum vystavení faktury dodavatelem, nebude stačit jen datum, kdy si já uplatňuji DPH; do jakého řádku vlastně daná faktura patří atd.) Skutečnou náročnost ještě ukáže čas.

Je potřeba si dávat velký pozor na čísla a částky faktur. Pokud se člověk splete, už nic neopravovat zpětně, vše řešit přes opravné doklady atd.

Horší je to u kvartálních plátců – právnických osob. Ti musí hlášení podávat měsíčně. Budeme tedy od vás potřebovat doklady každý měsíc, alespoň vydané faktury. Přijaté se pak budou moci zahrnout do posledního měsíce čtvrtletí, pokud byste nám je všechny nedodali.

Za nepodání kontrolního hlášení hrozí obrovské sankce:

Rychlé výzvy bude počítač rozesílat automaticky, jakmile se mu nepodaří nárokovanou fakturu nalézt u druhé strany (dodavatele). Bude je identifikovat podle DIČ, čísla dokladu a data vystavení. Na ně je také potřeba reagovat během 5 kalendářních dnů :-( Tomu, kdo nemá datovou schránku, je bude rozesílat emailem – nutno často kontrolovat "spamy".

Kontrolní hlášení musí všichni plátci (i FO bez elektronického podpisu nebo datové schránky) podávat elektronicky. Tímto se také ruší výjimka pro fyzické osoby, které při obratu < 6 mil. Kč mohly podávat přiznání k DPH papírově. Za elektronické podání se bude i nadále považovat podání přes EPO a následné podání podepsaného potvrzení na FU. Také nabízíme možnost si s námi dohodnout zplnomocnění pro elektronické podávání.

Poprvé se bude podávat v únoru 2016 za leden 2016, fyzické osoby budou muset elektronicky podávat přiznání k DPH už za prosinec nebo 4.Q 2015 v lednu 2016.

DPH - osvobození / zdanění pozemků a staveb – od 2016

Původně měla tato změna platit již od roku 2015, ale účinnost byla posunutá od 1. ledna 2016.

Osvobozen od DPH bez nároku na odpočet bude prodej pouze toho pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a zároveň není stavebním pozemkem.

Definice stavebního pozemku (jehož prodej DPH podléhá) se značně rozšíří: je to pozemek, na němž má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce – to vše za účelem zhotovení této stavby. Nebo též pozemek, na nějž bylo vydáno stavební povolení.

Pokud se na pozemku nachází inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby, nepovažuje se tento pozemek za zastavěný.

U staveb (a jednotek, inženýrských sítí atd.) je osvobozeno dodání po 5ti letech od prvního kolaudačního souhlasu nebo od kolaudačního souhlasu po podstatné změně (není definováno, co se tím rozumí, ale čeká se na Sdělení) nebo ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby.

U osvobozeného dodání se plátce může rozhodnout, že dodání zdaní dobrovolně. Pokud je příjemce plátce, musí k tomu dát předchozí souhlas – nejlépe rovnou ve smlouvě. Použije se režim přenesení povinnosti. (Pokud je ale prodej zdaněn ze zákona, přenesení povinnosti se nepoužije). Kupující by si tedy měl ověřit, jestli byl u jeho pozemku použit správný režim a jestli nebude zpochybněn jeho nárok na odpočet.

DPH - Zrušení celních skladů a pásem

Od 1.5.2016 budou v souvislosti s novým celním zákonem zrušeny svobodné celní sklady a celní pásma v ČR. Již nebude možno uvnitř nich obchodovat v režimu bez DPH.

DPH - Dočasný režim přenesení povinnosti – rozšíření již v 2015

Režim přenesení daňové povinnosti mezi tuzemskými plátci, jak ho již známe např. u stavebních prací, byl v průběhu roku nařízením vlády rozšířen na další komodity:

Režim se použije, pokud celková částka základu daně dodaného vybraného zboží překračuje 100.000 Kč – a má se za to, že v rámci jedné dodávky.