Bulletin 2 / 2013 - Změny ve mzdové oblasti pro rok 2013

Důchodové spoření zákon 297/2012 Sb.

Tato změna znamená pro mzdovou účtárnu další administrativu navíc. Za zaměstnance přihlášené k tzv. 2. pilíři důchodového pojištění je třeba každý měsíc odesílat hlášení o srážkách a do 30.4. podat vyúčtování. Případný přeplatek zaměstnance na důchodovém spoření bude zaměstnanci vrácen formou úlevy na odvodu důchodového spoření - kompenzace budoucnosti. Záloha na DS se odvádí příslušnému finančnímu úřadu s předčíslím 41013. Od zaměstnance přihlášeného k DS musí zaměstnavatel dostat nabytí právní moci s přiděleným číslem pojištěnce. Z DS nelze vystoupit. Ukončení DS vzniká jen nárokem na starobní důchod nebo úmrtím. Tímto doporučujeme nechat si od zaměstnanců podepsat zvláštní čestné prohlášení, že není přihlášen k DS. Zaměstnanec přihlášený k DS si snížením odvodu sociálního pojištění o 3,5% krátí starobní důchod.

Sleva na dani pro starobní důchodce

V § 35 da Zákona o daních z příjmů stojí, že nárok na slevu na dani nemá ten, kdo pobíral k 1.1. starobní důchod. Někteří starobní důchodci si proto pozastavili výplatu důchodu. Podle závazného stanoviska Ministerstva financí je toto obcházení zákona a pokud si důchodce uplatní slevu, bude penalizován. Jedná se jednoznačně o diskriminaci a podle mých informací se již sestavuje žaloba k ústavnímu soudu. Nicméně slevu na dani pro toho starobního důchodce, který ji uplatnit chce, nelze uplatnit dokud nepřinese prohlášení ČSSZ o pozastavení důchodu. ČSSZ má na toto 90 dnů, takže za leden a únor sleva určitě uplatnit nelze.

Solidární daň

Další výraznou změnou je zavedení tzv. Solidární daně. Osoba s příjmem přesahujícím čtyřnásobek průměrné mzdy (pro rok 2013 - 103.536 Kč / měsíc) se částka nad daní ještě 7%. Osoba podléhající solidární daně nemá nárok na vyúčtování daně u zaměstnavatele a musí podat daňové přiznání. Srážková daň (za dohody o provedení práce do limitu a odměny statutárním orgánům) se do příjmů nezapočítává.

Zvýšení srážkové daně u nerezidenta

To se snad nikoho z našich klientů netýká, ale pro nerezidenta ze zemí, se kterými nemá česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se sazba daně zvyšuje na 35%.

Příjmy osvobozené od daně

Za příjmy nepodléhající zdanění se považuje státní příspěvek u penzijního pojištění, penzijní pojištění u institucí EU, Norska a Islandu, příspěvek na soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření do 30.000 Kč za rok. Vlastní příspěvek pojištěnce se snižuje o 12.000 Kč (bývalo 6.000 Kč).

Paušální výdaje

Podle §7 odst. 7 zákona o dani z příjmu lze uplatnit výdaje tzv. paušálem. Změna je u osob s paušálem 40% (Znalci, tlumočníci, autorské honoráře, ...). Nejvýše lze uplatnit 800.000,-Kč a u příjmů z pronájmu 30% maximálně 600.000 Kč. pokud součet základů daně podle §§ 7a 9 (podnikání a pronájem) přesáhne 50% základu daně dle §6 (závislá činnost) nelze uplatnit slevu na manželku a daňový bonus na děti. To by mohlo překvapit zaměstnance, který tyto slevy uplatňuje u zaměstnavatele, a sám si podává daňové přiznání.

Minimální mzda, úrazové pojištění a archivace dokladů

Minimální mzda je stanovena na 8.000 Kč / měsíc už bez odklonu. Úrazové pojištění není zrušeno. Archivaci dokladů - původci dokumentu se dovoluje archivace analogová nebo digitální (zákon 329/2012).

Elektronická podání na OSSZ

Od 1.1.213 s přechodným ustanovením do 31.3.2013 se doklady pro okresní správu sociálního zabezpečení podávají pouze elektronicky (ELDP, přehled o vyměřovacích základech, přihláška - odhláška - změna, příloha k žádosti o nemocenské dávky). Dosud není jasné, jak se budou předávat doklady o pracovní neschopnosti.

Zákon 198/2011 o pokutách a dlužném pojistném

Porušení ohlašovací povinnosti se trestá pokutou pouze pokud vznikla škoda. Jedná se o ztracené nebo zapomenuté přihlášky zaměstnanců na ZP nebo SP. Pokud zaměstnavatel řádně platí, škoda nevznikla. Jediné, kde by byl problém, je opomenuté přihlášení poživatele důchodu na zdravotní pojišťovnu. Za poživatele důchodu platí totiž zdravotní pojištění stát a ten by pojistné pojišťovně zpětně nevyplatil. Tady je pokuta 100 až 200 tisíc. O prominutí penále za pozdě zaplacené zdravotní pojištění na základě žádosti o zmírnění dopadu tvrdosti zákona do 20.000 Kč posuzuje zdravotní pojišťovna, nad 20.000 Kč komise složená ze správní rady, která se schází tak jednou za tři roky.

Rodičovská dovolená

U rodiče nastupujícího na rodičovskou dovolenou je nezbytné nechat si písemně potvrdit, na jak dlouho na RD odchází. Pokud toto písemné prohlášení není, má se za to, že na tři roky. Potom by se mohlo stát, že na uvolněné místo příjme zaměstnavatel někoho jiného na dobu určitou a zaměstnanec se po roce vrátí. To by mohlo být drahé na odstupném apod. Pro výplatu rodičovských dávek stačí, aby jeden rodič byl účasten na nemocenském pojištění. Pokud je žena v domácnosti a muž zaměstnaný, dávky se vypočítají z příjmů muže. Pokud jsou zaměstnaní oba, mohou se rozhodnout, z čího příjmu se dávky vypočítají (max. 11.500 Kč do limitu 220.000 Kč). Každé tři měsíce lze na úřadu práce žádat o změnu výše příspěvku.

Exekuce

Nově se exekuce vztahují i na nemocenské dávky (novela občanského soudního řádu §§ 93-95). V případě, že nešťastník s exekucí půjde marodit na dobu delší než 21 dnů, zaměstnavatel posílá na OSSZ i ony exekuce, nabytí právní moci a přehled o nezabavitelném minimu. OSSZ potom sama hlídá srážky z nemocenských dávek, ale odpovídá za to nositel evidence exekuce, tj zaměstnavatel. OSSZ má povinnost sdělit kolik exekuovali, ale podle všeho na to má 90 dnů. To by mohl být problém, pokud v té době dojde třeba k nutnosti deponovanou část mzdy odvést na účet exekutora.

Nově může exekutor obstavit plat nešťastníka a poté, co budou přesně spočítány srážky a torzo mzdy odesláno zaměstnaci na účet, ten zjistí, že účet má obstavený také. V tom případě může požádat banku jednorázově o výplatu dvojnásobku životního minima a to je vše. Exekutor může skrze ZP a SP zjistit i dohody o provedení práce, ze kterých se nepočítá nezabavitelné minimum. Toto lze obejít snad jen u řidičů mezinárodní dopravy, když budou pravidelně dostávat zálohu na cestovní náhrady, kterou budou pravidelně vyúčtovávat. Záloha na náhrady není příjem pro účely exekuce. Z toho se odvíjí i nové pojetí čisté mzdy, kdy pro účely srážek není daňový bonus příjem. Příjmy označované za mzdu definuje Občanský soudní řád.

Riziko budoucího snížení důchodu zaměstnance

Nedoporučujeme proplácet zaměstnancům v nepřítomnosti (nemoc, rodičovská) třeba náhradu za dovolenou. Potom se totiž stane, že místo měsíce účasti na důchodovém pojištění s hodnotou průměrné mzdy se stane měsíc s příjmem třeba nedosahujícím toho průměru.

Příklad: zaměstnanec odchází 30.6. na rodičovskou. Zaměstnavatel mu 1.7. proplatí zbylou dovolenou. Tudíž za červen je příjem podle průměrné mzdy třeba 10.000 Kč a za červenec za jeden den dovolené 250 Kč.

A nakonec jobovka...

Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 se směrnicí 432/2003

Zaměstnance je nutno rozdělit do 4 rizikových skupin.

Rozdělení eviduje kvalifikovaný bezpečnostní referent. To může být zaměstnanec, nebo externí pracovník.

Každý pracovník před nástupem do pracovního poměru musí mít zdravotní prohlídku. U zaměstnanců kategorie a) stačí praktický lékař zaměstnance u ostatních závodní lékař.

Zaměstnavatel musí mít smlouvu s lékařem. Prohlídku před nástupem platí zaměstnanec a následně je mu proplacena zaměstnavatelem. Může se stát, že smluvní závodní lékař bude chtít výpis z dokumentace zaměstnance. To mu musí zaměstnavatel proplatit taky.

Toto se týká i prací konaných mimo pracovní poměr! Takže i Dohoda (ta má ovšem do 31.3.2013 výjimku).

Tento zákon je v platnosti od 1.4.2012. Podle školení, kde jsem byl v květnu, jsem čekal na prováděcí vyhlášku. Teď jsem byl ubezpečen, že zákon platí a inspektorát práce už někomu za nedodržení tohoto zákona udělil pokutu.

V Praze 18.1.2013
Petr Smutný
Daně - VTVS s.r.o.