Bulletin 1 / 2013 - Změny v DPH od 1.1.2013

Těsně před koncem roku 2013 naši zákonodárci schválili 2 novely, které se dost zásadně projevily mimo jiné na zákoně o DPH. O některých změnách už jsem Vás informovala e-mailem, zde nabízím podrobnější výčet a vysvětlení.

Zvýšení obou sazeb DPH

Od 1.1.2013 se obě sazby DPH zvýšily o 1 procentní bod, tedy základní sazba na 21%, snížená na 15%.

Ze snížené sazby do základní byla přeřazena většina zdravotnických potřeb a dětské pleny. Seznam zboží, které zůstává ve snížené sazbě, nově nalezneme v Příloze č. 3 zákona o DPH (dříve v č. 1).

Použití správné sazby se řídí datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) (až na výjimky popsané v bodu 1.2. při dodání energií a telekomunikací) a samozřejmě správným zařazením do snížené nebo základní sazby.

DPH se mění i pro již sjednané platební a splátkové kalendáře včetně leasingů sjednaných po roce 2004. Je potřeba si vyžádat nové kalendáře, pokud je leasingové společnosti nepošlou samy.

Zálohy

Uplatnění DPH u záloh, ze kterých již bylo DPH odvedeno, je podobné jako při předchozích změnách sazeb, pokud byla faktura uhrazena zálohami přesně nebo zbývá kladný doplatek. Pak se nová sazba uplatní pouze na doplatek.

Pokud ale bylo na zálohách zaplaceno více, než kolik je konečná cena na faktuře (tudíž vznikl přeplatek), uplatní se na tento přeplatek ta sazba daně, která byla odvedena ze záloh.

Bylo-li těch sazeb více (je to možné, pokud se jedná o plnění ve snížené sazbě a zálohy byly placeny během posledních několika let), budou se na přeplatek uplatňovat postupně sazby daně od té nejmladší zálohy směrem zpět v čase, dokud se přeplatek nepokryje.

Příklady:

Zde si dovoluji upozornit, že nárok na odpočet má plátce pouze tehdy, je-li daň uvedena ve správné výši. Hlídejte si tedy doklady od dodavatelů, zda jsou správně, jinak byste neměli nárok na odpočet vůbec. Našim klientům to samozřejmě ohlídáme my.

Výjimky - voda, elektřina, plyn, telekomunikační služby
U fakturace i přefakturace a vyúčtování služeb zmíněných v nadpisu je výjimka. Pokud k odečtu došlo až v roce 2013, lze fakturu rozdělit na 2 části a na spotřebu do 31.12.2012 aplikovat sazbu 20%, resp. 14% a na spotřebu 2013 nové sazby. Ovšem, pokud se vyúčtovává pouze spotřeba za 2012, je povinnost uplatnit sazby daně z roku 2012. A to i při přefakturaci.

Zveřejnění čísel účtů a ručení za DPH

Všem plátcům vznikla nová povinnost: nahlásit finančnímu úřadu všechna čísla účtů používaných pro ekonomickou činnost a oznámit, které z nich mají být zveřejněny na internetu v registru plátců DPH.

Má to jeden velice nepříjemný praktický dopad. Pokud byste nějakému plátci DPH zaplatili fakturu na jiný než takto zveřejněný účet, a on by nezaplatil finančnímu úřadu DPH, ručíte za DPH z této faktury a FÚ by ho po vás mohl požadovat.

Hotovostních plateb se toto netýká.

Stávající plátci DPH mají číslo účtu ke zveřejnění nahlásit na FÚ do konce února 2012, pokud tak neučiní, budou na internetu zveřejněny všechny účty, které kdy subjekt finančnímu úřadu nahlásil jako účty k podnikání. Upozorňuji na slučování některých bank: možná jsme kdysi FÚ nahlásili číslo účtu, který používáme dodnes, takže bychom se s novým nahlašováním nemuseli obtěžovat, ale např. z eBanky se nám stala Reiffeisen a změnil se kód banky apod.

Zde naleznete formulář pro nahlášení čísla účtu:
http://cds.mfcr.cz/.../5111_1.pdf
Stačí vyplnit hlavičku, bod 12 a na konci datum, razítko a podpis. Některé FU prý akceptují i jinou formu podání.

Nespolehlivý plátce
To, že budeme ručit za dodavatelovo DPH se nám může stát i v případě, že budeme obchodovat s tzv. nespolehlivým plátcem. (Kromě případů, kdy jsem vědět měl a mohl, že daň nebude zaplacena atd. – jak to platí už od loňska, viz Bulletin VTVS 2/2012.) V zákoně není přesně definováno, za jaký přečin může být plátce takto ocejchován, je tam jen "poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně", ale generální finanční ředitelství k tomu vydalo informaci, že za nespolehlivého plátce může být označen ten:

Informace z registru plátců DPH včetně toho, jestli je nespolehlivý nebo ne, naleznete zde: http://adisreg.mfcr.cz/ Domnívám se, že na stejném místě by měl být zveřejněn oficiální účet pro placení DPH, ale zatím tam není ani kolonka. Odkaz bude umístěn i na našich webových stránkách.

Ručení za DPH placené na neoficiální účet vejde v účinnost 1.4.2013.

Vyhnout se tomuto ručení lze tak, že pokud zjistíte, že dodavatel chce, abyste mu zaplatili na účet, který není zveřejněný jako oficiální, nebo že je to nespolehlivý plátce, můžete mu na tento účet poslat pouze částku ve výši základu daně a DPH odeslat rovnou na účet jeho finančního úřadu s označením:

Další novinky v DPH

Nemovitosti
Lhůta pro osvobození od DPH při prodeji nemovitostí se prodlužuje na 5 let od první kolaudace a osvobození je dobrovolné. Tj., je možno prodej nemovitosti (stavby, bytu, nebo nebytového prostoru, nikoli pozemku) zatížit DPH a nemuset vracet poměrnou část DPH uplatněnou při nákupu, technickém zhodnocení nemovitosti atd.

Daňové doklady
Plátce je povinen uchovávat daňové doklady 10 let (sjednocení s ostatními zákony) a po tuto dobu zajistit jejich čitelnost (termodoklady!), neporušenost obsahu a věrohodnost původu.

Povinnost odvádět DPH ze záloh pro všechny
Pro fyzické osoby, které nevedou účetnictví, už neplatí možnost, že si mohou vybrat, zda z přijaté zálohy odvedou DPH či nikoli. Nově odvádí DPH z přijatých plateb každý plátce ke dni přijetí úplaty.

Identifikovaná osoba
Ten, kdo obchoduje s EU, a stal se povinně plátcem DPH jen z tohoto důvodu (jinak nepřekročil obrat 1 mil. Kč ani nemá jiný důvod k registraci k DPH) se může nyní stát tzv. identifikovanou osobou. To znamená, že v rámci České republiky se bude chovat jako neplátce DPH, jen pro obchod v rámci EU bude mít zvláštní postavení – něco jako plátce. Bude mít povinnost podávat daňové přiznání a souhrnné hlášení pouze za období, kdy provede nějaké intrakomunitární plnění. Pokud je někdo již plátce DPH z tohoto důvodu a chtěl by se stát osobou identifikovanou, musí si podat žádost do konce února 2013.

Automatická registrace
Nově se osoba stává plátcem DPH automaticky po překročení limitu obratu 1 mil. Kč, nikoli až po podání přihlášky k registraci. To komplikuje situaci neplátcům, kteří si nehlídají obrat – musí zpětně podat přiznání, doplatit daň a penále atd., ale na druhou stranu to ulehčuje situaci ostatním plátcům v případech, kdy zatím neregistrovaná osoba, která ale už překročila obrat, vystavuje doklady s DPH (jsou tací). jejich příjemce do konce roku 2012 neměl nárok na odpočet a když si takovýto doklad uplatnil v DPH a FU přišel na kontrolu, dostal příjemce doměřenou daň a pokutu. Nyní mu bude nárok na odpočet uznán. Zároveň se zkracuje doba mezi překročením obratu a registrací o 1 měsíc. Dosud se osoba stala plátcem 1. dne 3.měsíce po překročení obratu (při včasném podání přihlášky), nyní je to 1. dne 2. měsíce po překročení.

Zdaňovací období
Pro nové plátce je zdaňovacím obdobím vždy měsíc, přejití na čtvrtletní plátcovství bude možné až po roce a nemusí být povoleno. Stávajícím plátcům zůstává zdaňovací období jako loni, pokud nepřekročili obrat 10 mil. Kč v 2012.

Změna čísla účtu FÚ
Pozor, změnila se čísla účtů finančních úřadů. Toto se netýká jen DPH, ale všech daní. Nově DPH plaťte na:

Na FU nás informovali, že platby poslané na starý účet se budou přesměrovávat bez sankcí na nový účet do konce února, ale podle jiné kuloární informace to budou celé 2 roky, což by bylo férovější.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat, případné podrobnější informace naleznete i na stránkách ministerstva financí.

V Praze 17.1.2013
Zuzana Smutná, daňový poradce
Daně - VTVS s.r.o.