Bulletin 3 / 2012 - Rozpory v podání plné moci na finanční úřad

Tímto Vás chceme upozornit na možné komplikace spojené se sporným výkladem zákona (Daňového řádu) ze strany Finančních úřadů týkající se podání plných mocí ke zpracování daňového přiznání daňovým poradcem (zajišťující odklad termínu pro podání daňového přiznání).

Podle ustanovení §35 odst. 2 daňového řádu (zákon 280/2009 Sb. ve znění zákona 30/2011 Sb.) jsme plné moce ke zpracování daňového přiznání za rok 2011 podali věcně, ale ne místně příslušnému Finančnímu úřadu pro Prahu 5, což je podle nás v pořádku (viz dále citace zákona). Ovšem finanční úřady vyrukovaly s výkladem, že proto, aby byla plná moc platná a termín podání daňového přiznání se posunul na 1.7.2012, musela by plná moc být u místně příslušného správce daně (Vašeho konkrétního finančního úřadu) do 2.4.2012, což není zaručené, pokud jsme podali na FU P5 např. 27.3. nebo 29.3.

Některé finanční úřady se nyní obracejí na klienty, že plná moc dorazila k věcně a místně příslušnému úřadu pozdě, a je proto neplatná, opírají se o pokyn Generálního finančního ředitelství. My si myslíme, že toto není pravda a pokyn GFŘ není nad zákon.

Tato problematika se řeší samozřejmě i na úrovni Komory daňových poradců (většina daňových poradců je stejného názoru jako my) a zdá se, že pokud finanční úřady budou na tomto výkladu trvat, dostane se tato problematika k soudu. Což ale bude trvat hodně dlouho.

Proto prosím, pokud se i Vám finanční úřad ozve ohledně této záležitosti, dejte nám neprodleně vědět, my proti tomu podáme odvolání. Kdyby vše dopadlo špatně, a FU by Vám nakonec vyměřil pokutu a penále za pozdní podání DPPO/DPFO a pozdě zaplacenou daň, jsme na tyto případy pojištěni.

Omlouváme se za případné komplikace, ale bohužel v našem státě schází právní jistota, a zdá se, že nikdo si nemůže být jist výkladem zákona.

Pokud si o této problematice chcete udělat vlastní obrázek, nabízíme citaci paragrafů daňového řádu, které se jí týkají:

§ 35 Zachování lhůty
(2) Nebyl-li úkon učiněn u věcně a místně příslušného správce daně, je lhůta zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty učiněn tento úkon u nadřízeného správce daně nebo u jiného věcně příslušného správce daně.
(3) V pochybnostech se považuje lhůta za zachovanou, pokud se neprokáže opak.

§ 136
(2) Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání podle odstavce 1 nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1.
(není zde uvedeno místně příslušného správce daně, to znamená, že může být u kteréhokoli správce daně)

§ 27 Zmocněnec
(1) Osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zmocněnce, s výjimkou případů, kdy má při správě daní něco osobně vykonat.
(2) Plná moc je vůči správci daně účinná od okamžiku jejího uplatnění u tohoto správce daně.
(zde není uvedeno místně příslušný správce daně, navíc tento § neřeší lhůtu, jen to že, dokud správce daně nemá plnou moc, nebude podané daňové přiznání považovat za podepsané správnou osobou)
(3) Plná moc je účinná i vůči jinému správci daně po změně místní příslušnosti, vůči správci daně, který provádí úkony na základě dožádání, jakož i vůči dalším správcům daně, pokud vedou řízení ve věci, pro kterou byla plná moc uplatněna.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zuzana Smutná
daňový poradce
Daně - VTVS s.r.o.