Bulletin 2 / 2012 - Změny v DPH od 1. ledna 2012

Od 1. ledna 2012 nastalo několik podstatných změn v zákoně o DPH. Zde Vám je ve stručnosti přiblížíme.

Zvýšení snížené sazby DPH

Od 1.1.2012 se snížená sazba DPH zvyšuje z 10% na 14%. Seznam zboží a služeb podléhajících snížené sazbě se nezměnil.

Zálohy

Pokud byly přijaty zálohy ještě před 1.1.2012, ze kterých byla odvedena daň ve výši 10%, a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až po 31.12.2011, sazba 14% se uplatní pouze na doplatek.

Zde si dovoluji upozornit, že nárok na odpočet má plátce pouze tehdy, je-li daň uvedena ve správné výši. Hlídejte si tedy doklady od dodavatelů, zda jsou správně, jinak byste neměli nárok na odpočet vůbec. Našim klientům to samozřejmě ohlídáme my.

Přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) u stavebních prací

Stejně jako u dodání odpadů od 1.4.2011, tak i u stavebních prací se od 1.1.2012 se uplatní i mezi českými plátci DPH režim tzv. reverse charge, který se zatím používal zejména u dodání zboží nebo služeb mezi plátci z různých členských států EU.

Princip je ten, že dodavatel vystaví fakturu bez DPH, uvede ji na zvláštním řádku v přiznání DPH a ve zvláštním novém výkaze, který lze podat pouze elektronicky. Odběratel si sám vypočte DPH, doplní jej na doklad, uplatní v přiznání k DPH a hned ve stejném přiznání si tuto daň nárokuje a také podá zvláštní výkaz.

Dodavatel na dokladu uvede, že plnění podléhá tomuto režimu a že odběratel je povinen si daň sám vyměřit.

Pokud byly v rámci jednoho díla dodány jak práce, které spadají pod tento režim, tak práce, které pod něj nespadají, je nutno je na faktuře rozdělit a na každou část aplikovat režim správný.

Tento režim se uplatní pouze, pokud se jedná o dodání stavebních a montážních prací zařazených do kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41, 42, 43 a pokud práce dodává plátce DPH jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost.

Pod vyjmenované práce patří:

Přesný výčet najdete na stránkách ČSÚ.

Příklady produkce související se stavebnictvím, které nepatří do číselného kódu 41 až 43 a nevztahuje se na ně tedy režim přenesení daňové povinnosti (dle stránek ministerstva financí):

Příklady

Malá stavební firma provádí bourací práce pro větší firmu, oba jsou plátci DPH - Malá firma vyfakturuje bez DPH, uvede v přiznání a zvláštním výkazu. Větší firma si sama vypočítá DPH z dodaných služeb, doplní ho na fakturu, přizná a zároveň nárokuje ve svém daňovém přiznání a podá zvláštní výkaz.

Malíř, plátce DPH, vymaluje kancelář jinému plátci DPH - Malíř fakturuje bez daně, odběratel si sám přidaní, dopíše na fakturu, přizná a nárokuje DPH, oba uvedou v přiznání k DPH i zvláštním výkaze.

Malíř, plátce DPH, vymaluje byt plátci DPH z předchozího příkladu - Nejedná se o režim přenesení daňové povinnosti, protože příjemce nepoužívá byt k podnikání. Malíř vyfakturuje s DPH, 2. plátce (příjemce služeb) nic neřeší.

Zálohy

Pokud se fakturuje v režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních prací, daň se přiznává a do obou přiznání ji obě strany uvádějí až v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění, nikoli při přijetí zálohové platby, jako je tomu u ostatních zdanitelných plnění.

Pokud byly přijaty zálohy ještě před 1.1.2012, ze kterých byla odvedena daň, a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až po 31.12.2011, režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze na doplatek.

Další drobné novinky

Daňový doklad

Ze zákona se vypouští nezbytnost uvedení DIČ na dokladu. I bez něj má teď odběratel nárok na odpočet, pokud jsou splněny ostatní podmínky. Zůstala tam ale podmínka, že nárok na odpočet mám až v okamžiku, kdy mám daňový doklad.

Bonusy, skonta

Všechny slevy a skonta nově podléhají DPH (už nelze poskytovat skonto bez DPH na základě platebních podmínek apod.) Lze vystavit i souhrnný doklad, pokud se týká více dodávek.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat, případné podrobnější informace naleznete i na stránkách ministerstva financí.

Zuzana Smutná
daňový poradce
Daně - VTVS s.r.o.