Bulletin 1 / 2012 - Nejdůležitější změny v zákoníku práce

Dne 1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela zákoníku práce. Zde Vám ve stručnosti shrneme hlavní body novely.

Úprava definice neplatnosti právního úkonu

§18 Právní úkon se i přes vady jeho obsahu považuje za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen neplatností, neodvolá. Neplatnosti se nemůže odvolat ten, kdo ji způsobil. V §19 je pak specifikováno, kdy soud přihlédne k neplatnosti i bez návrhu.

Změna zkušební doby

§35 Zkušební doba je stanovena na maximálně 3 měsíce, pro vedoucí pracovníky na 6 měsíců. Zkušební dobu je možno sjednat i v souvislosti s jmenováním do vedoucí funkce.

Pracovní poměr na dobu určitou

§39 Pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít maximálně na 3 roky a dvakrát po sobě.

Rozšíření výpovědních důvodů, nemocenská, odstupné

§54 písmeno d, s přihlédnutím k §301a lze se zaměstnancem okamžitě rozvázat pracovní poměr, pokud v prvních 21 dnech nemoci nedodržuje léčebný režim, zvláště povolené vycházky. Zaměstnanec musí zaměstnavateli umožnit kontrolu. Případný nález (pacient není doma) se 4x písemně vyhotoví a jedna kopie se pošle zaměstnanci, jedna na OSSZ a třetí ošetřujícímu lékaři. Ten má navíc povinnost sdělit zaměstnavateli stanovené vycházky pacienta.

Od roku 2012 zaměstnavatel platí náhradu nemoci ne 14, ale 21 dnů.

Okamžité zrušení pracovního poměru je však akt výjimečný, musí být písemný a musí v něm být skutkově vymezeny důvody tak, aby je nebylo možno zaměnit s jinými.

Odstupné se nyní vyplácí podle délky pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trval do 1 roku, tak minimálně jeden měsíc odstupného, pokud od 1 do 2 let dva měsíce a pokud tři roky a více, tak minimálně tři měsíce.

Dohoda o provedení práce

§75 Dohoda o provedení práce se nyní může uzavírat pouze písemně s rozsahem práce maximálně 300 hodin ročně. Pokud odměna za dohodu o provedení práce přesáhne v kalendářním měsíci 10.000 Kč, zakládá účast na zdravotním a sociálním pojištění stejně, jako dohoda o pracovní činnosti. Příslušný pracovník se pak za OSSZ a ZP přihlašuje zpětně.

Příplatky za práci v noci, ve svátek, v sobotu a neděli

§118 a následující: příplatek mzdy za práci v sobotu a v neděli je možno sjednat i jinak, než minimálně 10% průměrné hodinové mzdy. Nový §134a umožňuje sjednat cílovou odměnu za splnění předem stanoveného náročného úkolu.

Krácení stravného

Novinkou je v §163 přesně stanovené krácení stravného zaměstnanci na služební cestě, pokud mu bylo poskytnuto zaměstnavatelem jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec nepřispíval (nejedná se tedy o stravenky, ty na krácení nemají vliv).

Dovolená

§ 217, 218 Dovolená je čas určený k odpočinku zaměstnance a nelze ji proplácet. Jediná výjimka je při skončení pracovního poměru. Dovolená se musí vybrat nejpozději do konce následujícího roku. Pokud ji zaměstnavatel nestanoví do 30.6. následujícího roku, má zaměstnanec právo o dovolenou písemně požádat a musí mu být vyhověno.

Ostatní změny jsou v podstatě pouze zpřesňující.

Cestovní náhrady jsou součástí zákoníku práce, pro zaměstnance je stanovena amortizace jednostopého vozidla na 1 Kč a dvoustopého vozidla na 3,70 Kč.

Na služební cestu se souhlasem zaměstnavatele lze použít soukromý autobus, náklaďák a traktor (§157 odst. 5 s náhradou amortizace 7,40 Kč).

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Petr Smutný
Daně - VTVS s.r.o.