Bulletin 2 / 2011 - Změny v DPH od 1.4.2011

Změny v DPH od 1.4.2011

Dne 1.4.2011 vstoupila v platnost novela zákona o DPH. Zde Vám ve stručnosti shrneme hlavní body novely.

Nárok na odpočet

První podstatná změna s praktickými dopady souvisí s možností nárokovat si odpočty DPH z tuzemských faktur (daňových dokladů) až v okamžiku, kdy příjemce má příslušný daňový doklad se všemi náležitostmi fakticky k dispozici. Fakticky znamená, že odpočet nelze v žádném případě nárokovat dříve než v měsíci, kdy příjemce plnění tento doklad obdržel, a to bez ohledu na to, jestli je na dokladu uvedeno dřívější datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Příklad: Odběratel obdrží 5. května 2011 doklad na služby provedené v měsíci dubnu (DUZP 30.4.2011) vystavený dne 1.4.2011. Podle nové úpravy zákona o DPH nemůže odpočet nárokovat v přiznání k DPH za měsíc duben (jak tomu bylo doposud), ale nejdříve až v přiznání za květen.

Tato změna vstupuje v platnost dne 1. dubna 2011 (týká se daňových dokladů s datem uskutečnění zdanitelného plnění po 31.3.2011) a její vliv se projeví v přiznání za duben.

Na druhou stranu dodavatel (kdo vystavuje fakturu) má povinnost DPH odvést ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), jak tomu bylo doposud.

DPH nově nebude možné nárokovat z daňových dokladů, na kterých chybí DIČ. Proto všechny faktury pečlivě kontrolujte, a pokud by chybělo DIČ (dodavatele nebo odběratele), požádejte dodavatele o opravu dokladu.

DPH je možné nárokovat jen ve správné výši. Pokud je na dokladu chybně uvedená částka DPH, lze nárokovat jen částku, která měla být uvedena podle zákona o DPH, ne však vyšší než je na dokladu.

Příklad: Dodavatel na dokladu uvede 20% DPH, ale podle zákona mělo být 10% DPH; pak má odběratel nárok na odpočet pouze ve výši 10%. Pokud ale naopak uvede 10% tam, kde mělo být 20%, odběratel má nárok na odpočet ve výši 10%.

Opravy dokladů

Nově jsou sloučeny opravy základu daně a výše daně pod jeden paragraf. Obojí se opravuje "opravným daňovým dokladem" (už ne dobropisem). Jeho náležitosti jsou obdobné jako u bývalých dobropisů a opravných daňových dokladů. Nezapomeňte uvést důvod opravy dokladu (vrácení plnění, snížení ceny pro nižší kvalitu apod.), číslo původního dokladu, všechny náležitosti jako na faktuře.

Období, kdy je plátce povinen zahrnout opravu základu nebo výše daně do svého daňového přiznání se posouvá na období, kdy se plátce o těchto změnách dozvěděl. Nemusí mít ještě k dispozici opravný daňový doklad.

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Toto ustanovení zákona o DPH v praxi zjednodušeně znamená, že plátce, dodavatel má takto nárok na opravu výše daně na výstupu (tj. "vrácení" odvedené DPH z uskutečněného zdanitelného plnění), pokud mu plátce, odběratel, "dlužník" nezaplatil za dodané zboží (příp. nemovitost) nebo poskytnutou službu a insolvenční soud proti dlužníkovi zahájil a vede insolvenční řízení. Povinností dlužníka je odvést zpět původně uplatněný nárok na odpočet daně. Podmínkou je přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, nebýt spřízněnou osobou atd. Toto ustanovení se týká i starších pohledávek, vzniklých před účinností této novely. Pokud by se Vás tento případ týkal, dejte nám včas vědět, ať Vám pomůžeme provést všechny nezbytné související kroky.

Ručení za nezaplacenou daň

Poněkud nepříjemné nové ustanovení zákona o DPH se týká situace, kdy Váš dodavatel nezaplatí DPH finančnímu úřadu a Vy máte jeho fakturu uplatněnou v přiznání jako nárok na odpočet. Může se stát, že Vy se stanete ručitelem a FÚ bude chtít DPH zaplatit od Vás (nezávisle na tom, že jste třeba už dodavateli zaplatili celou částku včetně DPH).

Ručitelem se odběratel nestává automaticky. Musí být splněny podmínky vyjmenované v zákoně a to, že odběratel v okamžiku uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:

Zřejmě se jedná o chvályhodné ustanovení, které má zabránit daňovým únikům, ale nedovedu si dobře představit, jak se bude plátce bránit, když si uplatní fakturu od firmy, která pak zkrachuje, že to nevěděl a vědět nemohl.

Možnost bránit se nám zákon poskytuje tím, že pokud máme podezření, že by náš dodavatel nemusel daň zaplatit, můžeme DPH z tohoto plnění zaplatit rovnou finančnímu úřadu (řádně označenou, že je to daň hrazená za poskytovatele).

Přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) mezi českými plátci

U vyjmenovaných druhů zboží (zejména se jedná o odpady vč. tříděného odpadu – papíru, skla apod. a dodání zlata plátci s výjimkou ČNB) se nově uplatní i mezi českými plátci DPH režim tzv. reverse charge, který se zatím používal jen u dodání zboží nebo služeb mezi plátci z různých členských států EU.

Dodavatel vystaví fakturu bez DPH, uvede ji na zvláštním řádku v přiznání DPH a v souhrnném hlášení. Odběratel si sám vypočte DPH, doplní jej na doklad, uplatní v přiznání k DPH a hned ve stejném přiznání si tuto daň nárokuje. Dodavatel na dokladu uvede, že plnění podléhá tomuto režimu a že odběratel je povinen si daň sám vyměřit.

Přesný výčet zboží podléhající tomuto režimu naleznete v příloze číslo 5 k zákonu číslo 235/2004 Sb.

Od roku 2012 by se tento režim měl uplatňovat i na stavební a montážní práce a od roku 2015 na emisní povolenky.

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zuzana Smutná
daňový poradce
Daně - VTVS s.r.o.